Algemene Voorwaarden

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van rijschool Dennis zijn daardoor simpel een leesbaar.
We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Rijschool Dennis, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij, de cursist, als “de leerling” of “je” wordt omschreven

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van Rijschool Dennis, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven

 • Dat rijles wordt gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen; 
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlessen zijn betaald.
 • Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken datum, tijd en plaats. Er wordt een wachttijd van 10 min. in acht genomen. Deze 10 min worden dan ingekort op je oorspronkelijke rijles. Ben je later dan 10 min. vervalt de les en betaal je de volledige les. 
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je rij-instructeur via  telefoon, sms of WhatsApp. Doe je dit 24 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.  De afgesproken lestijd wordt dan in rekening gebracht 
 • Dat je de aanwijzingen van je rij-instructeur opvolgt tijdens je rijlessen. 
 • Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien. 
 • Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat. 
 • Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen. 
   
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de factuur maandelijks naar het opgegeven emailadres gestuurd of betaalt de leerling iedere les contant. 
 • Rijschool Dennis mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 • Als Rijschool Dennis na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen stopgezet en mag je geen rijexamen doen. 
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan Rijschool Dennis je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.
 • De kosten van al je rijlessen en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen. 
 • Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling.  
 • Rijschool Dennis zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:
  • Een familielid t/m de 2e graad van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
  • Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
  • De leswagen door het CBR wordt afgekeurd. 
 • De lesovereenkomst die je hebt ondertekend wordt door Rijschool Dennis als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt. 
 • De lesovereenkomst kan door zowel de leerling als Rijschool Dennis worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand. 
 • Bij vooruitbetaling van je lesgeld, zal Rijschool Dennis het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen en het door haar aan het CBR betaalde examengeld terugbetalen. 
 • Rijschool Dennis kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal Rijschool Dennis niet genoten lesgelden terugbetalen.
 • Rijschool Dennis vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd. 
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Dennis volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.